A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Щастинська районна рада
Луганська область

Положення про постійні комісії

Додаток

до рішення районної ради

від ___ грудня 2020 р.  № 2/__ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про постійні комісії Щастинської районної ради Луганської області восьмого скликання

 

  1. Загальні положення

1. Постійні комісії районної ради є органами ради, які керуються в своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», регламентом районної ради, іншими законами, що регламентують їх діяльність, цим Положенням.

1.2. Постійні комісії  обираються з числа депутатів для   вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих ними рекомендацій.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів  комісії. Заступник голови та секретар постійної комісії обираються на першому засіданні відповідної постійної комісії.

1.3. Постійні комісії районної ради формуються за принципом пропорційності з урахуванням фахової підготовки депутатів та домовленості між зацікавленими депутатськими фракціями (групами).

1.4. Діяльність постійних комісій за дорученням голови районної ради координує заступник голови районної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рішень і рекомендацій.

1.5. До складу постійних комісій не може входити голова ради та його заступник. Депутат районної ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.

1.6. Постійні  комісії є підзвітні раді та відповідальні перед нею.

1.7. Протягом строку своїх повноважень районна рада може утворювати нові комісії, ліквідовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до їх складу.

Депутат на підставі особистої заяви по рішенню ради може бути переведений в іншу комісію. Зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття радою відповідного рішення.

 

2. Організація роботи постійної комісії.

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії  скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.

За дорученням голови ради голова постійної комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.

2.3. Основною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії. Члени комісій зобов’язані брати участь у засіданнях комісій, виконувати розпорядження та доручення голови.

2.4. Засідання можуть бути відкритими і закритими. Посадові особи та зацікавлені особи запрошуються на засідання комісії заздалегідь. Комісія має право залучати до роботи в комісії працівників виконавчого апарату районної ради, управлінь та відділів райдержадміністрації.

2.5. Постійна комісія будує свою роботу на основі порядку денного, який затверджується на її засіданні. При складанні порядку денного постійна комісія виходить із завдань, які стоять перед нею, та основних  напрямків діяльності щодо вирішення профільних питань.

2.6. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія окремо від протоколу може підготувати висновки і рекомендації, що підписуються головою постійної комісії. Рішення  комісії щодо питань порядку денного повинні міститися в протоколі засідання комісії, що підписується головою і секретарем комісії.

2.7. Рекомендації та висновки комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

2.8. За рішенням комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

2.9. Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученнями ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

2.10. Постійна комісія періодично звітує перед радою про свою роботу.

 

3. Основні принципи здійснення контролю

3.1. Комісії здійснюють попередній, поточний контроль за виконанням рішень районної ради на засадах законності, обґрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та іншими законами України.                                                 

 

4. Функціональні обов'язки голів постійних комісій

 

4.1. Голова постійної комісії

4.1.1. Затверджується радою на її пленарному засіданні відповідним рішенням сесії районної ради.

4.1.2. Скликає, головує на засіданні, підписує протокол, висновки та рекомендації комісії. Організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання, дає відповідні доручення членам комісії.

4.1.3. Забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, підприємств, установ, організацій, громадських органів та органів самоорганізації населення, фахівців, засобів масової інформації.

4.1.4. Організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

4.1.5. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

4.1.6. Спільні засідання постійних комісій проводять їх голови за домовленістю між собою. Висновки і рекомендації при цьому підписують голови відповідних комісій.

 

4.2. Заступник голови постійної комісії

4.2.1. Обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.

4.2.2. Надає допомогу голові в організації роботи комісії, а при відсутності голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин здійснює повноваження голови комісії.

4.2.3. Здійснює оперативний контроль за виконанням висновків і рекомендацій комісії.

4.2.4. Узагальнює матеріали по підготовці питань на засідання комісії.

 

4.3. Секретар постійної комісії

4.3.1. Обирається із членів комісії на її першому засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії. У разі відсутності секретаря, його обов’язки виконує заступник голови комісії.

4.3.2. Надсилає членам комісії повідомлення про час і місце проведення засідання та інших заходів комісії.

4.3.3. При відсутності голови комісії і його заступника скликає та головує на засіданні комісії.

4.3.4. Складає і підписує протоколи засідань комісії, веде діловодство.

4.3.5. Забезпечує своєчасність відправки висновків і рекомендацій комісії, отримання відповідної інформації, виконує інші доручення комісії, її голови або заступника голови комісії.

 

5. Постійні комісії та основні напрямки діяльності постійних комісій ради

 

5.1. Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, законності, регламенту, депутатської діяльності  та антикорупційної політики

 

5.1.1. Комісія за дорученням сесії районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання, пов’язані з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики, готує висновки з цих питань.

5.1.2. Комісія за дорученням сесії районної ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

-  здійснює контроль за дотриманням і реалізацією Конституції та законів України, інших нормативних актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;

- розробляє Регламент районної ради, розглядає пропозиції, доповнення, зміни до нього та вносить їх на розгляд районної ради, здійснює контроль за дотриманням Регламенту;

- аналізує хід виконання довгострокових цільових, комплексних програм, направлених на укріплення законності та правопорядку в районі;

-  заслуховує звіти керівників районних підприємств, установ та закладів щодо виконання ними рішень ради;

-   готує висновки з питань дострокового припинення повноважень депутата районної ради;

-  здійснює аналіз діяльності депутатів у роботі районної ради, її органів та у виборчих округах, подає свої пропозиції з цих питань голові ради або раді;

-   здійснює підготовку та контролює проведення звітів депутатів;

-  готує подання для призначення або звільнення керівників установ, закладів, підприємств спільної власності територіальних громад району;

- здійснює контроль за дотриманням депутатами районної ради, головою та заступником голови районної ради вимог ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо питань, пов’язаних із врегулюванням конфлікту інтересів, надає зазначеним особам консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

5.1.3. Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання про стан запобігання корупції, боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку, питання, пов’язані з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики готує висновки з цих питань.

5.1.4. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

-  здійснює контроль за дотриманням і реалізацією Конституції та законів України, інших нормативних актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;

- співпрацює з правоохоронними органами в питаннях профілактики злочинності в районі та протидії корупції;

- взаємодіє з правоохоронними органами, службою безпеки, іншими контролюючими органами, установами та організаціями;

- підтримує зв’язки з суспільно-політичними організаціями району.

5.1.5. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій для попереднього обговорення.

5.1.6. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій.

5.1.7. Комісія у питаннях, які належать до її відання та в порядку визначеному Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, цим Положенням, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали та документи.

 

5.2. Постійна комісія з питань бюджету і фінансів, економічного та соціального розвитку

 

5.2.1. Комісія за дорученням сесії районної ради або за власною ініціативою вивчає та попередньо розглядає питання соціально-економічного і культурного розвитку району, планування фінансів та бюджету.

5.2.2. Комісія за дорученням сесії районної ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою:

- готує та вносить рекомендації з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку району;

- попередньо розглядає проект бюджету на наступний рік та пропозиції щодо внесення змін до районного бюджету поточного року, готує відповідні висновки;

- вивчає стан виконання районного бюджету, надає з цього приводу висновки і рекомендації;

-  попередньо розглядає та аналізує звіти про виконання районного бюджету, здійснює їх перевірку;

- аналізує залучення додаткових джерел надходжень до бюджету та ефективність використання бюджетних коштів, перевіряє законність використання фінансових ресурсів;

-  погоджує розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій та субвенцій;

- контролює ефективність управління коштами районного бюджету, законність і  своєчасність руху коштів районного бюджету. Заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за реалізацію та виконання бюджету;

-  розглядає питання інвестиційної діяльності в районі, вносить пропозиції щодо її подальшого розвитку;

-  готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

-  контролює хід виконання актів та рішень сесій районної ради з питань бюджету.

5.2.3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій.

5.2.4. Комісія  у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, іншими законами та цим Положенням має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій та їх філій, відділень необхідні матеріали і документи.

 

 

5.3. Постійна комісія з питань комунальної власності  та агропромислового розвитку

 

5.3.1. Комісія за дорученням сесії ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою:

- попередньо вивчає питання та готує висновки щодо надання згоди на  передачу об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад району та прийняття рішень про передачу об’єктів права спільної власності територіальних громад району, що перебувають в управлінні районної ради, у державну власність;

- попередньо вивчає питання та готує висновки щодо надання згоди на  передачу об’єктів спільної власності територіальних громад району з балансу на баланс комунальних підприємств, установ та закладів;

- встановлює порядок оподаткування та здійснює контроль за використанням прибутків підприємств спільної власності територіальних громад району, що  перебувають в управлінні районної ради;

- погоджує питання щодо відчуження майна, що перебуває в спільній власності територіальних громад району;

- аналізує звіти про списання та результати відчуження комунального майна спільної власності територіальних громад району;

- за пропозицією територіальних громад вивчає питання щодо передачі до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об’єктів спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють потреби виключно цих територіальних громад;

- здійснює контроль за збереженням та використанням майна об’єктів  спільної власності територіальних громад району;

- вивчає проекти регуляторних актів, що внесені на розгляд до районної ради, надає висновки про відповідність проекту регуляторного акту вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- надає рекомендації сесії районної ради по створенню, реорганізації та припиненню діяльності районних комунальних підприємств, установ (закладів);

- попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою - керівників комунальних підприємств, установ (закладів), а також питання про їх звільнення та надає відповідні висновки;

-  розглядає всі інші питання, які відносяться до відання комісії.

5.3.2. Комісія за дорученням сесії районної районної ради, голови, заступника голови ради, або за власною ініціативою вивчає питання власних та делегованих районній державній адміністрації повноважень щодо питань агропромислової політики району:

-  попередньо розглядає питання щодо розміщення на території району підприємств, установ і організацій, забезпечення екологічної безпеки їх діяльності;

-  збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях районної ради;

- заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан розвитку агропромислового комплексу  району  та виконання делегованих повноважень у сфері охорони навколишнього середовища;

-  розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

5.3.3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій.

5.3.4. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, цим Положенням,  має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали та документи.

 

 

 

5.4. Постійна комісія  з соціальної  та  гуманітарної політики

 

5.4.1. Комісія за дорученням сесії районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я та соціальної політики.

5.4.2. Комісія за дорученням сесії районної ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

-   бере участь у розробці районних  комплексних та цільових програм, направлених на покращення охорони здоров’я, соціального захисту населення району подає їх на затвердження сесії районної ради і здійснює контроль за їх виконанням;

-  здійснює контроль за розвитком мережі закладів та установ, організацій системи  охорони здоров’я, зміцненням їх матеріальної бази;

-   здійснює контроль за підвищенням якості та забезпеченням доступності медичної допомоги населенню;

-  розглядає та подає на розгляд пленарного засідання ради проекти обсягів бюджетного фінансування закладів  охорони здоров’я.

5.4.3. Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання реалізації державної політики в галузі освіти, охорони здоров’я, культури, сім’ї, молоді та спорту.

5.4.4. Комісія за дорученням сесії районної ради, її голови та заступника голови вивчає діяльність районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій з повноважень районної ради, делегованих районній державній адміністрації.

5.4.5. Комісія за дорученням сесії районної ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

-   бере участь у розробці районних комплексних та цільових програм, направлених на покращення освіти, культури, спорту, роботи з молоддю, подає їх на затвердження сесії районної ради і здійснює контроль за їх виконанням;

- здійснює контроль за розвитком мережі закладів та установ, організацій системи освіти,  культури, зміцнення їх матеріальної бази;

-  подає пропозиції щодо забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місць навчання і додому дітей та педагогічних працівників;

-  розглядає інші питання, віднесені до відання комісії.

5.4.6. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших постійних комісій для попереднього обговорення.

5.4.7. Комісія у питаннях, які належать до її відання та в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, цим Положенням,  має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали та документи.

 

Заступник

голови районної ради                                                                                       Г.ЛІННІК 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь